Villkor

Dessa villkor är allmänt tillämpliga för våra ljudproduktioner. För att du ska veta vad du kan förvänta dig av oss och vad vi önskar av dig när du köper en produktion har vi här sammanställt de viktigaste punkterna. Frågor eller synpunkter? Kontakta oss via mail eller chat.

Beställning av ljudproduktion sker via möte, mail eller telefon och realiseras när vi bekräftar att beställningen mottagits, samt att för produktionen nödvändig information finns tillgänglig.

2. Information/kommunikation:

Ni ansvarar för kontakt med tredje part (radio, nätverk, distributör eller slutkund). För produktionen nödvändig information som deadlines, kampanjnamn, tider och kanaler meddelas av er i samband med produktionsstart.

3. Manus:

Förekommer manus i produktionen får ni ett eller flera manusförslag att ta ställning till. När slutgiltig version av manus är fastställd påbörjas inspelning/framställning. Ändringar i manus efter påbörjad framställning kan komma att debiteras extra. Justeringar av manus kan förekomma under framställningen till följd av yttre omständigheter.

4. Ändringar:

Vi ansvarar för att hålla dig uppdaterad och informerad om eventuella vägval under ljudframställningen. Ändringar i redan producerat material vilka medför upprepande av redan utfört arbetsmoment, görs i samråd. Vi förbehåller oss rätten att neka ändringar i redan producerat material vilket ligger i linje med beställningen, om ändringarna blir för omfattande för att kunna slutföra produktionen enligt tidigare överenskommelse.

5. Versioner:

I köp av produktion ingår versioner för i beställningen avtalade ändamål. Versioner för andra/nya ändamål kan köpas till i efterhand.

6. Leverans:

Leverans sker i form av ljudfiler i wav, aif eller mp3-format via länk från webbsidan. Filerna kan även vara i zip-format. Vi levererar efter ditt godkännande ljudmaterialet till distributör senast meddelat datum för deadline. Vi tar inte ansvar för försenad leverans till följd av utebliven kommunikation med tredje part.

7. Arbetsmaterial:

Efter avslutad produktion arkiveras arbetsmaterialet av oss i färdigställd och bearbetningsbar form, under en period av minst 6 månader. Under denna period finns möjlighet att köpa ny produktion med ändringar i föregående produktion som utgångspunkt (ger lägre pris). Längre arkivering eller egen arkivering avtalas separat.

8. Upphovsrätt:

Samtliga rättigheter för produktionen tillfaller Dreamtune om inte annat överenskommits. Rättighet att använda produktionen fås genom användarlicens eller överlåtelse av materiella rättigheter. Användning av icke licensierad eller friköpt produktion innebär intrång enligt lagen om upphovsrätt och beivras.

9. Användning:

Ni äger rätt att använda produktionen för givet ändamål (specifik marknadsföringskampanj, produkt, reklam el.dyl) under kampanjens/reklamens/produktens livslängd, eller om kortare, en period om 6 månader från fakturadatum. När tiden löpt ut kan ytterligare användningstid köpas till. Förlängd användarlicens köps till halvårs- eller årsvis, pris avtalas per produktion. I förlängd licens ingår även arkivering under samma tidsperiod. Vid överlåtelse av rättigheter äger ni fri rätt att nyttja, sprida och sälja produktionen utan ytterligare tillstånd från oss. Engångskostnad för användarrättigheterna tillkommer och avtalas separat.

10. Pris:

Pris enligt offert gäller vid minst 14 dagars tid för produktion. Kortare tid till deadline kan medföra högre pris. Vid större produktioner kan längre produktionstid behövas, detta meddelas då av oss i samband med aktuell offert. Högre pris till följd av kort produktionstid meddelas i dessa fall av oss innan produktionen påbörjas.

11. Betalning:

Överenskommet pris för produktionen faktureras i samband med färdigställd produktion. Betalningsvillkor på faktura är 14 dagar. Förfallen faktura debiteras med påminnelseavgift och dröjsmålsränta.

 

 

© 2014 Dreamtune. Alla rättigheter reserverade.